Menu Content/Inhalt
Strona główna
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
05.09.2012.

 
rz.jpg
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
 
Jeżeli jesteś, byłeś lub pragniesz zostać rodziną zastępczą,
jeżeli nie jest ci obojętny los dzieci osamotnionych, odrzuconych, osieroconych,
jeżeli chcesz i możesz pomóc innym - zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Rawiczu.
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu prosi o kontakt wszystkich zainteresowanych sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej - co najmniej jedna osoba tworząca tą rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
 
Kandydaci na rodziny zastępcze zobowiązani są do odbycia szkolenia przygotowującego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (szkolenie bezpłatne, organizowane przez PCPR).
Jednocześnie informujemy, że rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje miesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze starostą, a na każde dziecko rodzina otrzymuje miesięczne świadczenie na jego częściowe utrzymanie. Ponadto okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.
 
Wszystkie niezbędne informacje w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR w Rawiczu, ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 2 , od pn- pt w godz.7.00 – 15:00 lub telefonicznie pod numerem 65 546- 43-33. Merytoryczna obsługa zadania: Zespół ds. pieczy zastępczej.
 
rz.jpg
  rz_back.jpg
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »