Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualnosci
Aktualnosci
Program Aktywny samorząd" 2013 r - Moduł II
06.05.2013.

pfron_logo.jpg„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.

Program „Aktywny samorząd" 2013r. - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Czytaj
 
Rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka - profesjonalny system wsparcia dziecka i rodziny
19.04.2013.

IMG_2936.JPGW dniu 18 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie Starosty Rawickiego z osobami prowadzącymi rodziny zastępcze zawodowe (5 RZZ; 24 dzieci) i rodzinny dom dziecka (1RDD; 7 dzieci) na trenie powiatu rawickiego oraz pracownikami PCPR w Rawiczu (pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej) pn. „Rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka w powiecie rawickim – profesjonalny system wsparcia”.

 

Czytaj
 
Ekonomia społeczna - szansa na aktywizację osób wykluczonych społecznie
15.04.2013.
W dniu 11 kwietnia 2013r. kierownik PCPR w Rawiczu uczestniczyła w konferencji otwierającej "Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie oraz Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Eurpejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
O perspektywach rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, Krajowym Programie Ekonomii Społecznej w kontekście zapisów Konstytucji RP oraz dokumentu "Strategia Europa 2020" mówił Doradca Prezydenta RP ds. społecznych Pan Henryk Wujec. Doświadczenia leszczyńskie w obszarze ekomonii społecznej przedstawił Wiceprezydent Miasta Leszna Pan Grzegorz Rusiecki. O działalności podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskiem mówiła Pani Anna Jądrzyk - koordynator projektu Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej.
Podmioty ekonomii społecznej:
fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnia socjalna, centrum integracji społecznej (CIS), klub integracji społecznej (KIS), zakład aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zawodowej (WTZ), Towarzysto Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW), spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów, spółdzielnia niewidomych.
 
     
 
Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem
06.02.2013.
W dniach od 23 lutego do 2 marca 2013r., w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem" organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników i psychologów.
Działania koordynują Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, których lista znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl. 
 
informacja przekazana na prośbę Wojewody Wielkopolskiego
 
Fundusz pomocy stypendialnej dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.
06.02.2013.
 Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym
 
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym topniu obciążały rodziny.
Czytaj
 
Porozumienie partnerskie "Wspólny cel" - kierunki działań na rok 2013.
06.02.2013.

DSCF3749.jpgDnia 05.02.2013r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie robocze przedstawicieli Porozumienia partnerskiego na rzecz rozwoju lokalnego powiatu rawickiego „WSPÓLNY CEL”. Głównym celem spotkania było ustalenie harmonogramu działań na rok 2013. Spotkanie prowadziły Pani Monika Wieczorek i Agnieszka Gałka ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Podsumowano dotychczasowe działania dokonane w ramach podpisanego porozumienia oraz ustalono dalszy plan działań zmierzający do osiągnięcia celów strategicznych zawartego porozumienia.

Czytaj
 
Rekrutacja uczestników do projektu "Mogę - Potrafię - Teraz"
29.01.2013.

ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW DO TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2

Informujemy o rozpoczętej rekrutacji uczestników do tegorocznej edycji projektu „Mogę – Potrafię - Teraz”.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 55 mieszkańców powiatu rawickiego - kobiet i mężczyzn - w wieku aktywności zawodowej w 2013r.

Czytaj
 
Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w POW w Łaszczynie w 2013r.
18.01.2013.
W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2013r. pod pozycją 269 zostało opublikowane zarządzenie Starosty Rawickiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2013 roku. Nowy koszt: 3.900zł miesięcznie - obowiązuje od dnia 01 lutego 2013r.
 
Koszt utrzymania mieszkańca DPS Osiek w 2013r.
18.01.2013.
W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2013r. pod pozycją 516 zostało opublikowane zarządzenie Starosty Rawickiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2013 roku. Nowy koszt utrzymania mieszkańca w DPS Osiek obowiązuje od dnia 01 lutego 2013r. Treść zarządzenia: ZARZĄDZENIE NR 4/13 STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2013 roku.  Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  § 1. Ustalam i ogłaszam średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych w Osieku w roku 2013 na kwotę 3.189 zł.  § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Osieku.  § 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.  Starosta (-)Zygmunt Wolny
 
Realizacja programu Aktywny samorząd w 2013r.
18.01.2013.

pfron_logo.jpg„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” w bieżącym roku będą wydawane i przyjmowane do realizacji po przygotowaniu i zatwierdzeniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dokumentu wyznaczającego kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2013r. Zmianie mogą ulec: zakres i zasady dofinansowania oraz druki wniosków. Niezwłocznie po otrzymaniu przez tut. PCPR informacji o zakończeniu prac przez PFRON - informacja ta zostanie przekazana do wiadomości mieszkańców powiatu rawickiego na stronach: www.pcpr.powiatrawicki.pl oraz www.powiatrawicki.pl Informacje dostępne również pod numerem telefonu PCPR w Rawiczu: 65 5464333.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 40 z 93