Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualnosci
Aktualnosci
"WSPÓLNY CEL" - porozumienie partnerskie na rzecz rozwoju lokalnego powiatu rawickiego.
17.10.2012.
W dniu 16 października br. w Rawiczu zostało podpisane Porozumienie partnerskie na rzecz rozwoju lokalnego powiatu rawickiego „Wspólny cel” na lata 2012-2014.
Partnerstwo lokalne, rozumiane jako działanie oparte na współpracy lokalnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców – to szansa zwiększenia obywatelskiej aktywności i rozwoju lokalnego.
Porozumienie podpisali:
Renata Błaszczyszyn – z ramienia Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,
Krystyna Janiak – z ramienia Stowarzyszenia Rawicki Klub „Amazonka”,
Ewa Kramer-Mrukowska – z ramienia Stowarzyszenia „Z Nadzieją w Przyszłość”w Rawiczu,
Michał Gertchen – z ramienia Stowarzyszenia Osób Sprawnych Inaczej, ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” w Rawiczu,
Agnieszka Sikora – z ramienia Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem raźniej w Bojanowie”,
Julianna Spychała – z ramienia Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu,
Anna Hejducka – z ramienia Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce,
Maria Łakoma – z ramienia Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie,
Ewa Szczepaniak – z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

 


Czytaj
 
ZWOLNIENIE Z WPŁAT NA PFRON
20.09.2012.
pfron_logo.jpgW związku z ostatnią zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) zwolnione z wpłat na PFRON zostały:
1) domy pomocy społecznej - funkcjonujące w oparciu o ustawę o pomocy społecznej,
2) hospicja - funkcjonujące na podstawie przepisów o działalności leczniczej.
Zwolnienie obowiązuje od okresu sprawozdawczego: październik 2012r.
 
więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl
 
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE
13.09.2012.
W dniu 4 września br. PCPR w Rawiczu rozpoczęło szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego".    
Czytaj
 
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
05.09.2012.

 
rz.jpg
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
 
Jeżeli jesteś, byłeś lub pragniesz zostać rodziną zastępczą,
jeżeli nie jest ci obojętny los dzieci osamotnionych, odrzuconych, osieroconych,
jeżeli chcesz i możesz pomóc innym - zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Rawiczu.
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu prosi o kontakt wszystkich zainteresowanych sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.
Czytaj
 
Aktywny samorząd
05.09.2012.

pfron_logo.jpg„A K T Y W N Y    S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.

Na mocy Porozumienia nr O-15/13/AS/2012 z dnia 20.06.2012r. zawartego pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Powiatem Rawickim – Powiat Rawicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Program jest finansowany ze środków PFRON.

Czytaj
 
"Sztuka Osób Niepełnosprawnych"
10.04.2012.

Zgodnie z pismem Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Wielkopolskiego PFRON, p. Ferdynanda Łukanowskiego, informujemy o rozpoczęciu X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych”dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.Konkurs podobnie jak w latach poprzednich, podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i centralny.

Temat konkursu: Olimpiada i Olimpijczycy

Termin składania prac konkursowych na etap wojewódzki do dnia 01.06.2012 r.
 Miejsce składania prac: Oddział Wielkopolski PFRON 60-573 Poznań, ul Lindego 4
                  z dopiskiem na kopercie ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych
Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych: prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na witrynie internetowej www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON,

Termin rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego22 czerwca 2012 r.

Regulamin Konkursu udostępniony jest na witrynie internetowej: www.pfron.org.pl

 
POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI, PARTNERSTWO LOKALNE
16.02.2012.
W dniu 9 lutego 2012r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawickiego na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. W spotkaniu tym, zorganizowanym przez PCPR w Rawiczu uczestniczyli przedstawiciele:
Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Rawiczu,
Rawickiego Towarzystwa Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Udar Mózgu,
Stowarzyszenia „Wsparcie Dla Każdego” w Pakosławiu,
Stowarzyszenia „Z Nadzieją w Przyszłość” w Rawiczu,
Stowarzyszenia „Razem Raźniej” w Bojanowie,
Stowarzyszenia Rawicki Klub „Amazonka”,
Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie,
Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.
Głównym tematem obrad była wspólna organizacja tegorocznego Powiatowego Dnia Integracji oraz planowana w tym roku aktualizacja założeń „Powiatowego Programu na rzecz Działań Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2014”.
Gościem specjalnym spotkania była p. Monika Przybylak – animatorka Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie prowadzonego przez Stowarzyszenie PISOP. W wystąpieniu na temat „Razem łatwiej – budowanie partnerstw lokalnych i projektowych” przybliżyła zebranym ideę partnerstwa lokalnego, popartą przykładami z naszego najbliższego otoczenia.
Uczestnicy spotkania wstępnie zadeklarowali chęć „budowy” partnerstwa na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych na terenie powiatu rawickiego. Do tego tematu z pewnością wrócimy na kolejnych spotkaniach.
 
WSPARCIE RODZINY- PIECZA ZASTĘPCZA
16.02.2012.
W dniu 8 lutego 2012r w sali konferencyjnej MGOPS w Rawiczu odbyło się pierwsze z planowanej serii spotkań, spotkanie pracowników pomocy społecznej z ośrodków pomocy społecznej w Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej Górce, Pakosławiu i Rawiczu oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Głównym tematem spotkania było Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – współpraca gminy i powiatu w działaniach na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i powrotu do rodziny dziecka umieszczonego w pieczy zstępczej.
Celem narady połączonej z warsztatem była:
1) wymiana informacji na temat stopnia wdrożenia na szczeblu powiatu rawickiego i gmin powiatu rawickiego ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
oraz
2) wypracowanie modelu współdziałania powiatu i gmin w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
 
Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2012r.
16.02.2012.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/12 Starosty Rawickiego z dnia 18 stycznia 2012r., od miesiąca lutego 2012 zmieniają się koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki.

ZARZĄDZENIE NR 8/12 STAROSTY RAWICKIEGO

z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat rawicki w roku 2012
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam i ogłaszam średni koszt utrzymania mieszkańca w roku 2012:
1) w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Pakówce na kwotę 2.855zł.
2) w Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych w Osieku na kwotę 3.122zł.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Osieku.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 5/11 Starosty Rawickiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat rawicki w roku 2012.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.
STAROSTA Zygmunt Wolny
 
Średnie miesięcznie wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
16.02.2012.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/12 Starosty Rawickiego z dnia 18 stycznia 2012r., od miesiąca lutego 2012 zmienia się koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 STAROSTY RAWICKIEGO

 

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie w roku 2012

Na podstawie art. 196 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam i ogłaszam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w roku 2012 w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie na kwotę 3 600 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 6/11 Starosty Rawickiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat rawicki w roku 2012.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

STAROSTA Zygmunt Wolny

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 50 z 93