Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
29.01.2008.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należy:

 • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 • koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania
  w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie
  i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie
  i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 • pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności
  w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
 • pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia zwolnieniu z zakładu karnego,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej
  o zasięgi ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 • prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem przez Starostę nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa,
  w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej
  z terenu powiatu,
 • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
  w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 • sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
 • utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,
  w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.