Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Rehabilitacja
Rehabilitacja społeczna
29.01.2008.

Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należy w szczególności:

 • opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  a.       rehabilitacji społecznej
  b.      przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1,
 • udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
 • dofinansowanie:
  a)      uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  b)      sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych,
  c)      zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  d)      likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  e)      rehabilitacji dzieci i młodzieży.
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.